Home » คดีเร้นลับ (The Riddle Brief, #2) by ปนาพันธ์ นุตร์อำพันธ์
คดีเร้นลับ (The Riddle Brief, #2) ปนาพันธ์ นุตร์อำพันธ์

คดีเร้นลับ (The Riddle Brief, #2)

ปนาพันธ์ นุตร์อำพันธ์

Published
ISBN :
Enter the sum

 About the Book 

ปรีดิอร... นักจิตวิทยาสาวมาริศ... นักสืบหนุมแหงแผนกฆาตกรรมคดีพิเศษปาลิดา... นักสืบสาวคูหูมาริศสิงลีลับ... ความตาย... ฆาตกรรมไรรองรอย...สัญญาณอันตราย...ลวนเปนปริศนาทีตองหาคำตอบทังสามคนจะทำอยางไรเพือไขเงือนปมทีไรเงือนงำแมจะรูวา... ความจริงอันนMoreปรีดิอร... นักจิตวิทยาสาวมาริศ... นักสืบหนุ่มแห่งแผนกฆาตกรรมคดีพิเศษปาลิดา... นักสืบสาวคู่หูมาริศสิ่งลี้ลับ... ความตาย... ฆาตกรรมไร้ร่องรอย...สัญญาณอันตราย...ล้วนเป็นปริศนาที่ต้องหาคำตอบทั้งสามคนจะทำอย่างไรเพื่อไขเงื่อนปมที่ไร้เงื่อนงำแม้จะรู้ว่า... ความจริงอันน่าสะพรึงกลัวรอพวกเขาอยู่เบื้องหน้า